Rezerwacja kortu, tel: 690 189 855 lub 795 524 183, 602 531 760
O obiekcie2018-09-17T12:17:10+00:00

REGULAMIN KORTU TENISOWEGO

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego położonego przy ul. Młyńskiej 3 w Gorlicach.
2. Korty są czynne zgodnie z zatwierdzonym planem i w oparciu o złożone rezerwacje.
3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały regulamin oraz zobowiązały się do jego stosowania.

Rezerwacje kortów tenisowych

4. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać telefonicznie u Zarządcy pod numerem telefonu: 690 189 855 lub 602 531 760, 795 524 183
5. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
6. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
7. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku rezerwacji oraz nie powiadomi Zarządcy o możliwym spóźnieniu.
8. Osoby nie płacące za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych.
9. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w okolicznościach, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Za rezerwacje odwołane przez Zarządcę, nie są pobierane opłaty.

Opłaty za korzystanie z kortów

10. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Zarządca. Obowiązujący cennik stanowi integralną część Regulaminu.
11. Opłatę za kort należy uregulować osobiście z Zarządcą.
12. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Po zakończeniu gry, tak przygotowany kort należy przekazać następnym użytkownikom.

Zasady korzystania z kortu tenisowego

13. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu o podeszwie przystosowanej do nawierzchni welurowej.
b) Obserwatorzy gry są również zobowiązani do zmiany obuwia o niezabrudzonej podeszwie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
c) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
d) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
e) Zachowania czystości i porządku.
f) Wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry.

14. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
c) Wprowadzania zwierząt na terenie obiektu.
d) Używania przekleństw oraz wulgaryzmów.

Postanowienia dodatkowe

15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, również nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
17. W przypadku zaistniałych uszkodzeń sprzętu lub awarii, Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Zarządcę.
18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę.

Postanowienia końcowe

19. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu opłat.
20. Skargi i wnioski można składać u Zarządcy.
21. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez  Zarządcę.
22. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w obowiązującym Regulaminie.
23. Zarządca zapewnia minimalną temperaturę 12 stopni Celsjusza.
24. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. niska temperatura , silny wiatr).